ஆன்மீகம்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் குடைஉத்சவ சாற்றுமுறை திருவிழாவின் புகைப்படங்களின் தொகுப்பு!

வைணவர்களின் 108 திவ்விய தேசங்களில் ஒன்றான திருவல்லிக்கேணி...

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் வெண்குடை உத்சவ சாற்றுமுறை திருவிழா நிகழ்வின் புகைப்படங்களின் தொகுப்பு! 

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

  • வைணவர்களின் 108 திவ்விய தேசங்களில் ஒன்றான திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் குடைஉத்சவ சாற்றுமுறை! ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் பெரிய மாடவீதி புறப்பாடு கண்டருளினார். 
  • ஸ்ரீபார்த்தசாரதி எம்பெருமான் சிறப்பான சிகத்தாடை வெண்பட்டு கொண்டு சேவை சாதித்தார்.  புறப்பாட்டில் பரந்து விரிந்த வெண்குடைகளுடன் தேரடி தெருவில் பெருமாள் புறப்பாடு நிகழ்வு!

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் கொடை உத்சவ சாற்றுமுறை நிகழ்வின் புகைப்படங்களின் தொகுப்பு! வைணவர்களின் 108 திவ்விய தேசங்களில் ஒன்றான திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் கொடை உத்சவ சாற்றுமுறை! ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் பெரிய மாடவீதி புறப்பாடு கண்டருளினார். ஸ்ரீபார்த்தசாரதி எம்பெருமான் சிறப்பான சிகத்தாடை வெண்பட்டு கொண்ட அற்புத கொண்டையுடன் சேவை சாதித்தார். புறப்பாட்டில் பரந்து விரிந்த வெண்குடைகளுடன் தேரடி தெருவில் பெருமாள் புறப்பாடு நிகழ்வு!

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள்

ஊடகம்: ழகரம் 
புகைப்படம்: தியாகு குருசேவ் @thiyagu_gurusev

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button